Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

MDCPS Office of Communications Banner
POU DIFIZE IMEDYATMAN
11/14/2023
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

Yo Chwazi Manm Komisyon Konsèy Rojas, Colucci pou Dirije Komisyon Konsèy Lekòl Miami-Dade la

Manm Komisyon Konsèy Mari Tere Rojas te re-eli jodi a pou prezide Komisyon Konsèy Lekòl Miami-Dade County pou ane k ap vini an. Yon edikatè veteran ki gen plis pase 45 ane nan Lekòl Leta Miami-Dade County, li te premye eli nan Komisyon Konsèy Lekòl la an 2016 e kounye li ap sèvi twazyèm manda li kòm reprezantan pou Distri 6. Sa fè dezyèm fwa li eli kòm chèmann.

 

Manm Komisyon Konsèy Monica Colucci, ki reprezante Distri 8 la, te eli kòm Vis Chèmann Komisyon Konsèy Lekòl la. Yon edikatè pou plis pase 26 ane, li te eli nan Komisyon Konsèy la nan mwa novanm pase a. Sa a se premye fwa li eli kòm vis chèmann.

 

Silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la sou Aparèy iPhone oswa Android ou. Suiv nou sou X, ansyen Twitter nan, @mdcps ak @suptdotres, sou Instagram nan @miamischools ak @suptdotres, sou Facebook nan MiamiSchools.


# # #

23-VSP/030/HD/SD/RD

Follow us