Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

MDCPS Office of Communications Banner
POU DIFIZE IMEDYATMAN
2/21/2024
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

Komisyon Konsèy Lekòl la Komisyone Achitèk Pou De (2) Pwojè GOB Ki Vo $45.5 Milyon Dola

Nan reyinyon regilye li chak mwa, Komisyon Konsèy Lekòl Miami-Dade County te chwazi konpayi achitekti pou de (2) pwojè "General Obligation Bond (GOB)" (Bon Obligasyon Jeneral) finanse nan Lekòl Biscayne Gardens Elementary/Thomas Jefferson Middle ak lekòl Broadmoor Elementary, ki vo apeprè $45.5 milyon dola.

 

Lekòl Biscayne Gardens Elementary/Thomas Jefferson Middle – Yo chwazi Zyscovich LLC kòm Achitèk/Enjenyè nan Dosye (A/E) pou dezyèm faz konvèsyon Sant K-8 nan lekòl Biscayne Gardens Elementary/Thomas Jefferson Middle Schools Middle la.

 

Premye faz pwojè a ki gen ladan yon bilding de (2) etaj ak yon kapasite pou 554 plas pou elèv fèk fini. Yo planifye dezyèm faz pou Lekòl Thomas Jefferson Middle la avèk entansyon pou itilize Lekòl Biscayne Gardens Elementary (BGES) kòm espas tanporè pandan konstriksyon ap dewoule. Kanpous lekòl la ki te bati orijinalman an 1958, sitiye nan rejyon nò a, li gen ladan 13 bilding pèmanan ak yon kapasite 611 plas pou elèv.

 

Dimansyon preliminè travay la gen ladan, men li pa limite a, demolisyon kafeterya ki egziste kounye a ak konstriksyon yon nouvo kafeterya ak yon espas deyò ki kouvri pou elèv yo manje. Konsa, y ap ranplase siy deyò lekòl la, kloti, pasaj pyeton an beton, poto limyè elektrik ak pasaj pyeton ki kouvri. Yo pral restore oswa renove plizyè bilding yo chwazi pou ka konvèti kanpous la vin yon sant K-8.

 

Patisipasyon Total Soutretans "Small/Micro Business Enterprise (S/MBE)" (Antrepriz Ti Biznis/Mikwo Biznis): 9.50 pousan

Patisipasyon Total Soutretans "Minority/Women Business Enterprises (M/WBE)" (Antrepriz Biznis Minoritè/Biznis Fi Posede): 17 pousan

 

Alokasyon total pou pwojè a – $22.7 milyon dola          Faz II - Devlopman Konsepsyon Plan – Out 2024

 

Lekòl Broadmoor Elementary – Yo te chwazi Silva Architects, LLC kòm 'A/E' (Achitèk/Enjenyè nan dosye) pou pwojè restorasyon ak renovasyon nan Lekòl Elemantè Broadmoor, pwojè 'GOB' finanse. Lekòl la ki te bati an 1957 nan rejyon santral distri lekòl la, gen 708 plas pèmanan pou elèv.

 

Dimansyon travay la gen ladan, men li pa limite a, demolisyon nan kèk bilding sou kanpous la yo chwazi ak konstriksyon kèk nouvo bilding, yon espas pou paran depoze/vin chèche elèv, pasaj pyeton ki kouvri, ak yon espas deyò ki kouvri pou elèv yo manje. Pami raplasman y ap fè yo, gen tou teren baskètbòl yo, fenèt aliminyòm, pòt fè, plonbri ak amelyorasyon nan sistèm 'HVAC' (chofaj, vantilasyon ak sistèm klimatizè) a.

 

Patisipasyon Total Soutretans "Small/Micro Business Enterprise (S/MBE)" (Antrepriz Ti Biznis/Mikwo Biznis): 30 pousan

Patisipasyon Total Soutretans "Minority/Women Business Enterprises (M/WBE)" (Antrepriz Biznis Minoritè/Biznis Fi Posede): 18.5 pousan

 

Alokasyon total pou pwojè a – $22.8 milyon dola          Faz I – Konsepsyon Plan yo – Jiyè 2024

 

Pou dènye enfòmasyon yo an Kreyòl, silvouplè branche sou Radyo Lekòl lendi - vandredi a 9è diswa sou WLRN 91.3 FM, ak mèkredi 10:30 dimaten sou WSRF 1580AM, ak 6è diswa sou RCH 23 1610AM.

 

Silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la sou Aparèy iPhone oswa Android ou. Suiv nou sou X, nou te konnen sou non Twitter nan @MDCPS ak @SuptDotres, sou Instagram nan @MiamiSchools ak @SuptDotres, sou Facebook nan MiamiSchools.


# # #

23-VSP/061/HD/RD/SD

Follow us